PLÀ ESTUDIS CURS ADAPTACIÓ

Els titulats que es matriculen en el curs d’adaptació cursaran un total de 60 ects, dels quals 12 ects corresponen al Treball de Fi de Grau que es realitzarà en l’àmbit de la tecnologia específica adquirida (menció o especialització) .

La resta de crèdits, 48 ects, corresponen a matèries comuns de la branca informàtica (24 ects) i matèries específiques (24 ects) , tal com es detalla a continuació en les ‘Taules d’adaptació específiques per a titulados’.

L’experiència professional com a Enginyer Tècnic o Diplomat en Informàtica degudament acreditada podrà ser reconeguda fins a un màxim de 24 ects. L’estudiant, una vegada admés, sol·licitarà el reconeixement d’assignatures del curs d’adaptació aportant els justificants necessaris que acrediten l’adquisició de les competències cobertes per les dites assignatures. La Comissió Acadèmica del Títol serà la que propose els crèdits reconeguts a la vista de la duració de l’exercici professional i els justificants aportats.

ASIGNATURES COMUNS

Hauran de cursar-se per tots els alumnes provinents d’ITIS (campus de Vera) i ITIG (campus de Vera i campus d’Alcoi) les següents assignatures.

RELACIÓ ENTRE LES INTENSIFICACIONS ITIS/ITIG (PLÀ 2001) AMB ELS MÒDULS DE TECNOLOGIA ESPECÍFICA DE GII

Les matèries optatives dels plans d’estudi de les titulacions ITIG i ITIS (plà d’estudis 2001) s’organitzaven en especialitats o intensificacions (30 crèdits) , de les quals l’estudiant havia de cursar almenys el nucli (18 crèdits de matèries obligatòries d’intensificació) . Atenent a la intensificació cursada en cada una de les titulacions Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, i al grau d’adquisició de les competències específiques en les matèries troncals, obligatòries i obligatòries d’intensificació, s’establix la següent assignació a un dels mòduls de tecnologia específica o mencions del Grau:

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (plà 2001) – Campus de Alcoi
Intensificación Mención Bloc
Sistemas de Información Sistemas de Información 4
Administración de Sistemas y Redes Tecnologías de la Información 5

RELACIÓ ENTRE ALTRES TITULACIONS I ELS MÒDULS DE TECNOLOGIA ESPECÍFICA DE GII (Aprovat en Comissió Acadèmica de Grau de 27 de juny de 2013)

RELACIÓN ENTRE OTRAS TITULACIONES Y LOS MÓDULOS DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE GII
Titulación Plan Universidad Mención Bloque
Diplomatura en Informática de Gestión 1984 UPV Sistemas de Información 4
Diplomatura en Informática de Sistemas 1984 UPV Ingeniería de Computadores 2
ITIG 1994 UPV Ingeniería del Software 3
ITIS 1994 UPV Ingeniería de Computadores 2
ITIG 1991 UJI Sistemas de Información 4
ITIG 2001 UJI Sistemas de Información 4
ITIS 2001 UJI Ingeniería de Computadores 2
ITIS 1999 Universidad de Córdoba Ingeniería de Computadores 2
ITIG 2000 Universidad de Granada Sistemas de Información 4
ITIS 2002 Universidad de Oviedo Tecnologías de la Información 6
ITIS 1998 U. Antonio de Nebrija Ingeniería de Computadores 2
ITIG 2003 CEU-Cardenal Herrera Ingeniería del Software 3
ITIS 1992 Universidad Castilla La Mancha Ingeniería de Computadores 1
ITIS 2000 Universidad Católica San Antonio Tecnologías de información 6
ITIG 2001 Universidad de Alicante Sistemas de información 4
ITIG 2001 Universidad Europea de Madrid sistemas de información 4

Per a titulats d’altres universitats o de plans d’estudi anteriors la Comissió Acadèmica realitzarà el pertinent estudi individualitzat.

Als titulats ITIG/ITIS del pla d’estudis 2001 que no van completar la seua intensificació se’ls assignarà el bloc més pròxim en continguts segons el seu expedient acadèmic.

ASIGNATURES DE TECNOLOGIA ESPECÍFICA (menció)

L’alumne cursarà 24 crèdits corresponents a la menció assignada segons les taules anteriors.

Mención Ingeniería de Computadores – Bloque 1
Materia Asignatura ECTS
TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Arquitecturas avanzadas 4,5
SOFTWARE DE SISTEMAS Diseño de sistemas operativos 4,5
TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORES Configuración, administración y gestión de redes 6,0
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Diseño y aplicaciones de los sistemas distribuidos 4,5
PROGRAMACIÓN PARALELA Lenguajes y entornos de programación paralela 4,5
24,0
Mención Ingeniería de Computadores – Bloque 2
Materia Asignatura ECTS
TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Arquitecturas avanzadas 4,5
DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS (OP) Control por computador 4,5
DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS (OP) Sistemas empotrados y de tiempo real 6,0
SISTEMAS DISTRIBUIDOS Diseño y aplicaciones de los sistemas distribuidos 4,5
PROGRAMACIÓN PARALELA Lenguajes y entornos de programación paralela 4,5
24,0
Mención Ingeniería del Software – Bloque 3
Materia Asignatura ECTS
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Calidad de software 4,5
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Desarrollo de software dirigido por modelos 4,5
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Análisis y especificación de requisitos 6,0
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Mantenimiento y evolución de software 4,5
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Integración e interoperabilidad 4,5
24,0
Mención Sistemas de Información – Bloque 4
Materia Asignatura ECTS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Gestión de las tecnologías de la información 4,5
ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Gestión y configuración de la arquitectura de los sistemas de información 4,5
CALIDAD Y OPTIMIZACIÓN Calidad y optimización 4,5
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS Modelos de negocio y áreas funcionales de la organización 6,0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Sistemas de información estratégicos 4,5
24,0
Mención Tecnologías de la Información – Bloque 5
Materia Asignatura ECTS
TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE LA INFORMACIÓN Administración de sistemas 4,5
CONFIGURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Diseño, configuración y evaluación de los sistemas informáticos 4,5
TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE LA INFORMACIÓN Desarrollo centrado en el usuario 4,5
TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE LA INFORMACIÓN Integración de aplicaciones 4,5
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE REDES DE COMPUTADORES Sistemas y servicios en red 6,0
24,0
Mención Tecnologías de la Información – Bloque 6
Materia Asignatura ECTS
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE REDES DE COMPUTADORES Diseño y configuración de redes de área local 4,5
CONFIGURACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Diseño, configuración y evaluación de los sistemas informáticos 4,5
TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE LA INFORMACIÓN Desarrollo centrado en el usuario 4,5
TECNOLOGÍAS SOFTWARE DE LA INFORMACIÓN Integración de aplicaciones 4,5
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE REDES DE COMPUTADORES Sistemas y servicios en red 6,0
24,0

DISTRIBUCIÓN POR SEMESTRES

Mención Tecnologías de la Información – Bloque 6
Semestre A Semestre B
Asignatura ECTS Asignatura ECTS
Arquitectura e ingeniería de computadores 6,0 Deontología y profesionalismo 4,5
Sistemas inteligentes 4,5 Interfaces persona computador 4,5
Sistemas y servicios en red 6,0 Gestión de proyectos 4,5
Desarrollo centrado en el usuario 4,5 Diseño y configuración de redes de área local 4,5
Integración de aplicaciones 4,5 Diseño, configuración y evaluación de los sistemas informáticos 4,5
Trabajo Final de Grado 12,0
25,5 34,5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...