Preguntes freqüents

TITULATS EI / ETIG / ETIS

Estic matriculat en els estudis actuals, i tinc previst acabar-los. Obtindré el grau o el títol actual?
El títol que has començat, sempre que no t’hi adaptes.

Estic en possessió del títol d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (o Sistemes). Com puc obtenir el títol de Grau?
Tenim previst habilitar un procediment (curs d’adaptació) perquè un enginyer tècnic en informàtica obtinga el títol de grau. Aquest procediment es posaria en marxa quan es duga a terme la implantació de tots els cursos del grau (curs 2013-2014).

¿Hi ha algun tipus d’homologació entre els títols actuals i els nous títols de grau i màster?
No s’ha establit cap homologació.

Estic en possessió del títol d’Enginyeria Informàtica / Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió / Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. Puc accedir en un futur a la funció pública o m’exigiran un títol de grau o màster?
Les equivalències entre títols per a accedir a un cos funcionarial determinat s’establiran en la llei en què es cree aquest cos, en funció de les funcions a exercir.

L’Estatut bàsic de l’empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril, BOE 13/04/2007) estableix, en l’article 76 de classificació dels grups funcionarials, l’accés al grup A en aquests termes:

Grup A, dividit en dos subgrups A1 i A2. Per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix estar en possessió del títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei exigisca un altre títol universitari, és aquest el que es té en compte.
La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d’accés.

La Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana recentment aprovada estableix en termes similars l’accés al grup A:

Grup A, dividit en dos subgrups A1 i A2.
Per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup professional s’exigeix estar en possessió del títol universitari de grau. En els casos en què per a accedir a un cos funcionarial s’exigisca un altre títol universitari, substitutiu del grau o complementari o addicional a aquest, cal ajustar-se al que disposa aquesta llei o en el que establisca la llei per la qual es crea el cos funcionarial respectiu.

Per a la classificació dels cossos o escales en cada subgrup professional cal ajustar-se al nivell de responsabilitat de les funcions que s’han d’exercir i a les característiques de les proves d’accés.

ALUMNES EI / ETIG / ETIS

Estic estudiant EI / ETIG / ETIS, és obligatori que m’adapte al Grau?
L’adaptació solament és obligatòria quan hages esgotat totes les convocatòries d’una assignatura extingida i no l’hages aprovat.

¿Quantes convocatòries tindré per a aprovar una assignatura extingida?
Sis convocatòries al llarg de dos cursos (tres convocatòries per curs).

¿A quins alumnes d’EI / ETIS / ETIG ens convé l’adaptació al Grau en Enginyeria Informàtica?
Depèn de la situació acadèmica de cada alumne. Al principi, és convenient l’adaptació per als alumnes que en el primer any heu suspès un alt percentatge d’assignatures o els que porteu pendents moltes assignatures de primer. Teniu en compte que en el curs 2010-2011 solament hi ha el primer curs del Grau. En general, si teniu aprovades un bon nombre d’assignatures de primer, no us convé l’adaptació perquè tindríeu un nombre de crèdits matriculats molt baix. En tot cas, heu de consultar la taula d’adaptacions per a veure com seria la vostra situació acadèmica en el Grau.

Cal fer algun curs pont per a adaptar-se al Grau?
No, simplement s’adapten les assignatures que apareixen en les taules d’adaptació.

Quins tràmits he de fer per a adaptar-me d’una titulació actual al Grau? Quines assignatures es reconeixeran?
Has de lliurar una sol·licitud d’adaptació a la Secretaria de l’ETSINF. En l’apartat Matrícula de la web, trobaràs la sol·licitud i els terminis de lliurament. Per a saber quines assignatures s’adapten, consulta la taula d’adaptacions. Les assignatures adaptades passen a formar part del teu expedient de grau a mesura que es posen en marxa. Per a aquest primer curs, solament s’incorporarien a l’expedient les assignatures de primer de Grau, i en cursos successius la resta.

Tinc aprovat l’Anglès Tècnic (ETIG/ETIS), però aquesta assignatura no està en primer de Grau. Se’m reconeix?
Sí, hi ha una assignatura de caràcter optatiu en el grau equivalent a l’Anglès Tècnic (consulta la taula d’adaptacions). S’incorporaria al teu expedient de grau en segon curs.

No estic segur de si he d’adaptar-m’hi, encara estic pendent dels resultats dels exàmens. Què faig?
Si estàs dubtós pots lliurar la sol·licitud en Secretaria. Si, posteriorment, a la vista dels resultats dels exàmens, decideixes no adaptar-te al Grau, només has de comunicar-ho en Secretaria.

Hi haurà grups de seguiment/repàs de les assignatures extingides o he d’anar directament a l’examen?
El centre procurarà, dins de les seues possibilitats i dels recursos de què dispose, oferir grups de suport per a les assignatures obligatòries que s’extingisquen durant un curs. Per al curs 2010-2011, totes les assignatures obligatòries de primer curs d’EI/ETIG/ETIG tenen grup de repàs. Abans de la matrícula es publicaran els horaris d’aquests grups en la web del centre.

En la taula de convalidacions, totes les assignatures del grau tenen menys crèdits que les actuals. Què passa amb aquest excés de crèdits?
Cal tenir en compte que els crèdits del grau són ECTS i l’equivalència no és 1 crèdit = 1 ECTS. En la definició del nou pla d’estudis, hi ha assignatures que s’actualitzen per a incorporar nous continguts i se’n deixen d’impartir uns altres. Aquest excés de crèdits es perd en el procés d’adaptació. També hi ha la situació inversa.

Què passarà amb els crèdits de lliure elecció?
En les titulacions de grau desapareix el concepte de lliure elecció. Si tens reconeguts crèdits per activitats de lliure elecció en les titulacions actuals, i penses adaptar-te al Grau, tin en compte que aquests crèdits no es poden adaptar.

He cursat diverses assignatures de lliure elecció però no apareixen en la taula d’adaptacions. Què ocorre amb aquestes assignatures?
La taula d’adaptacions no és definitiva, i és possible que alguna assignatura de lliure elecció tinga una assignatura (optativa) equivalent i la regla corresponent no aparega en la taula. Fins que no es pose en marxa l’optativitat, no es definiran aquestes regles.

Vull adaptar-me al grau, i he vist en el Pla d’estudis que puc cursar sis crèdits per activitats. Em serveixen les activitats de lliure elecció que ja se m’han reconegut?
No, aquests crèdits s’han de cursar durant els estudis de grau i han de ser activitats incloses en el catàleg que confeccionarà la Universitat. Els sis crèdits per activitats figuren dins del mòdul de matèries optatives i, com a tal, no és obligatori cursar-los: “es poden reconèixer crèdits als estudiants per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins un màxim de 6 crèdits.” (pàgina 30/165 dels Plans d’estudi).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...