Estructura GII

Implantació

Al setembre de 2010 es va implantar el primer curs de grau, i la resta de cursos comencen progressivament, fins a la implantació total el 2013.

Durada

4 cursos

Càrrega lectiva

240 crèdits ECTS

Distribució

60 crèdits de formació bàsica
93 crèdits de matèries obligatòries
75 crèdits optatius, 48 dels quals de tecnologia específica
12 crèdits de treball de finalització de grau

Llengües

Docència en castellà, valencià i anglès des del primer curs del grau.

Metodologia

D’acord amb els principis de l’espai europeu d’educació superior, l’estudiant passa a ser una part activa del procés d’aprenentatge. En l’ETSINF s’aposta per un sistema d’avaluació contínua que fomente la participació de l’alumnat i l’aprenentatge col•laboratiu.

Tecnologia específica

En tercer curs l’estudiant cursa una d’aquestes cinc especialitats:

  • Enginyeria del Programari: desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes de programari aplicant mètodes, eines i pràctiques pròpies de l’enginyeria.
  • Computació: adquirir els fonaments teòrics i algorítmics necessaris per a dissenyar i implementar solucions noves i eficients a problemes complexos.
  • Sistemes d’Informació: integrar solucions de tecnologies de la informació i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions.
  • Tecnologies de la Informació: integrar els productes de maquinari i de programari adequant-los a les necessitats tecnològiques de l’empresa, dins d’uns paràmetres de cost i qualitat adequats.
  • Enginyeria de Computadors: dissenyar computadors i sistemes encastats, dissenyar i administrar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.

Optativitat

Complementa la formació de l’enginyer amb continguts aplicats, transversals i avançats: formació en llengües estrangeres i autòctones; emprenedoria i creació d’empreses; complements matemàtics, estadístics i científics avançats; robòtica i informàtica industrial; multimèdia i videojocs; disseny web; bioinformàtica; dispositius mòbils, etc.

Mobilitat

Els acords de mobilitat i doble titulació que l’ETSINF té amb altres centres estatals i estrangers de prestigi reconegut ofereixen a tots els alumnes la possibilitat de cursar un semestre en una altra universitat.

Empresa

Els convenis de cooperació educativa possibiliten el primer contacte amb el món laboral, mitjançant la realització d’estades de pràctiques en empreses o institucions.

Treball de finalització de grau

El treball de finalització de grau té caràcter obligatori i es fa durant l’últim curs. Es pot dur a terme en una altra universitat o en el marc d’una estada en empresa.

Postgrau

Amb el títol de Grau en Informàtica es pot accedir als cinc màsters oficials que actualment s’imparteixen a la UPV:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...