Planificació de l’ensenyament

La planificació dels ensenyaments que conformen el títol s’elabora seguint les premisses i les recomanacions recollides per la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaria General d’Universitats, BOE de 4 d’agost de 2009, sobre la proposta de memòries de sol•licitud de títols oficials en els àmbits de l’enginyeria informàtica i enginyeria tècnica informàtica, pel RD 1393/2007 i pel Document marc de disseny de titulacions de la Universitat Politècnica de València (Consell de Govern de 14 de febrer de 2008).

Aquest Pla d’estudis del títol de Grau en Enginyeria Informàtica està organitzat en quatre cursos de 60 crèdits ECTS cadascun. Cada crèdit suposa un volum total de treball de l’alumne que se situa en l’interval de 25 a 30 hores. D’acord amb el Document marc de disseny de titulacions de la UPV, cada crèdit ECTS suposa 10 hores de docència presencial, en qualsevol de les modalitats, i entre 15 i 20 hores per a la resta del treball de l’alumne, inclosa l’avaluació.

Amb caràcter general, la docència pràctica (pràctica d’aula i pràctica de laboratori) no pot superar el 50% del total de la docència presencial de la matèria, és a dir, 5 hores per crèdit impartit.

Excepcionalment, i de conformitat amb el que indica el Document marc de la UPV, per a les matèries d’idiomes conduents a l’obtenció d’un nivell B2 en una llengua estrangera, la docència s’organitza tenint en compte una càrrega presencial almenys de 90 hores.

El Pla d’estudis s’estructura en mòduls i matèries. Cada matèria es pot descompondre, al seu torn, en una o més assignatures de 4,5, 6 o 9 crèdits ECTS. La grandària mínima de les assignatures semestrals és de 4,5 crèdits, i la de les anuals de 9. La grandària mínima de les assignatures pertanyents a matèries bàsiques és de 6 ECTS.

La distribució de mòduls i matèries al llarg dels estudis es mostra en aquest quadre de matèries.

Els mòduls que conformen el Pla d’estudis són els següents:

 • Mòdul de matèries bàsiques (60 ECTS). Té caràcter obligatori. S’organitza en cinc matèries amb una durada igual o superior a 6 crèdits cadascuna:
  • Física (6 ECTS)
  • Empresa (6 ECTS)
  • Matemàtiques (18 ECTS)
  • Informàtica (24 ECTS)
  • Estadística (6 ECTS)
 • Mòdul de matèries obligatòries (93 ECTS). Té caràcter obligatori. S’organitza en 14 matèries:
 • Mòdul de tecnologia específica (48 ECTS). Té caràcter optatiu. Es defineixen cinc mòduls, de 48 ECTS cadascun, corresponents a cinc àmbits d’especialització. L’alumne ha de completar els 48 crèdits almenys d’un d’aquests mòduls optatius. Els cinc mòduls proposats són els següents:
  • Mòdul d’Enginyeria del Programari
  • Mòdul d’Enginyeria de Computadors
  • Mòdul de Computació
  • Mòdul de Sistemes d’Informació
  • Mòdul de Tecnologies de la Informació
 • Mòdul de matèries optatives (27 ECTS). Té caràcter optatiu. Aquest mòdul es troba integrat per una única matèria: Formació Complementària (27 ECTS). Aquesta matèria inclou inicialment un conjunt d’assignatures, totes de 4,5 ECTS, a partir de les quals el centre configurarà cada curs la seua oferta d’optatives. Aquest conjunt inicial d’assignatures pot ser modificat any rere any d’acord amb les necessitats formatives derivades dels possibles canvis tecnològics en l’àmbit informàtic o de les mancances formatives de caràcter integral o professional que es puguen identificar a cada moment. En aquest sentit, es proposen assignatures que aprofundisquen en àmbits específics d’aplicació de la informàtica o d’especialització professional o tecnològica al costat d’assignatures de llengües i aquelles altres que aprofundisquen en el desenvolupament d’habilitats professionals o comunicatives.

  Les matèries de llengües mereixen una atenció especial. En particular, s’ha inclòs l’assignatura optativa Anglès Intermedi Alt per a la Informàtica, que té l’objectiu principal d’ajudar l’estudiant a aconseguir una formació equivalent al nivell B2 en llengua estrangera del Marc europeu de referència, segons el compromís estratègic assumit per la Universitat. Aquesta assignatura se situarà en el tercer/setè semestre i s’impartiran 90 hores presencials distribuïdes al llarg de tot el curs.

  L’estudiant pot triar entre cobrir la totalitat dels 27 crèdits del mòdul cursant fins a 6 assignatures entre l’oferta d’optatives del centre, o cobrir part d’aquests fent algun dels mòduls de pràctiques en empresa que s’ofereixen. D’acord amb el Document marc de la UPV, el nombre màxim de crèdits que l’estudiant pot cobrir en concepte de pràctiques en empresa és 18 ECTS. Per això, l’estudiant pot triar d’una a quatre assignatures de pràctiques en empresa que s’ofereixen, amb una durada en crèdits de 4,5 ECTS, de manera que podrà optar per un reconeixement per a aquesta mena d’activitat de 4,5, 9,0, 13,5 i 18,0 crèdits ECTS.

  D’altra banda, l’alumne pot optar per conformar 18 crèdits optatius mitjançant crèdits d’intercanvi acadèmic amb altres universitats, amb la finalitat, juntament amb el projecte de final de grau, de conformar un semestre complet (30 ECTS) d’intercanvi.

  Així mateix, de conformitat amb l’article 46.2.i) de la Llei orgànica 4/2007, d’universitats, de 12 de desembre, citat en l’article 12.8 del RD 1393/2007, s’estableix que es poden reconèixer crèdits als estudiants per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins un màxim de 6 crèdits. Aquests crèdits es reconeixen dins del mòdul de matèries optatives.

 • Mòdul de projecte de finalització de grau (12 ECTS). Té caràcter obligatori. Ha de constituir un exercici original que s’ha de fer individualment i s’ha de presentar i defensar davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques de l’enginyeria en informàtica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i s’integren les competències adquirides en els ensenyaments.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...