Les pantalles de TV situades en els edificis de l’ETSINF, mostren notícies i esdeveniments del centre relacionats amb la docència. Aquests són d’interès per a la comunitat universitària i principalment per a alumnes, PAS i PDI de l’Escola.

Si estàs interessat que aparega una notícia en les TV’s de l’ETSINF, envia un mail a comunicacion@inf.upv.es i indica el següent:

  1. Comenta que es tracta d’una nova publicación per a les TV’s.
  2. Indica quines pantalles de l’ETSINF han de mostrar-la.
  3. Hauràs d’indicar la data d’inici i fi en què la notícia ha de publicitar-se
  4. Adjunta una imatge o vídeo que contindrà el texte de la notícia.
    1. La imatge ha de ser ‘.jpg’ i les dimensions de la imatge han de ser 1920 x 1080.
    2. El vídeo ha de tindre una grandària com a màxim de 3Mb.

Aquesta imatge recull les dimensions que han de tindre els recursos que remeten per a les TV de ETSINF i algunes xarxes socials:

La teua sol·licitud serà estudiada per la Direcció de l’ETSINF i en cas de ser aprovada serà publicada.

Si vols que el contingut aparega en el canal d’Instagram de ETSINF pots enviar a més una imatge en format 1080×1080 px