Objectius

Perfil del titulat

Tal com recull explícitament el Llibre blanc del títol de Grau en Enginyeria Informàtica (ANECA):

Les persones amb el títol són professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepara per a dirigir i dur a terme les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i les tècniques pròpies de l’enginyeria.

Amb caràcter general, l’enginyer en informàtica està capacitat per a aprendre a conèixer, fer, conviure i ser, en el seu àmbit personal, professional i social, d’acord amb el que recull l’informe de la UNESCO sobre les perspectives de l’educació en el segle XXI.

Per la seua formació, tant científica com tecnològica, les persones titulades en Enginyeria en Informàtica es caracteritzen per:

 • Estar preparades per a exercir la professió, tenint una consciència clara de la seua dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica.
 • Estar preparades per a, al llarg de la seua carrera professional, assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions, tant de contingut tècnic com directiu, i de contribuir en la gestió de la informació i en la gestió del coneixement.
 • Tenir les capacitats requerides en la pràctica professional de l’enginyeria: ser capaços de dirigir projectes, de comunicar-se d’una manera clara i efectiva, de treballar en equips multidisciplinaris i conduir-ne, d’adaptar-se als canvis i d’aprendre autònomament al llarg de la vida.
 • Estar preparats per a aprendre i utilitzar de forma efectiva tècniques i eines que sorgisquen en el futur. Aquesta versatilitat els fa especialment valuosos en organitzacions en què siga necessària una innovació permanent.
 • Ser capaços d’especificar, dissenyar, construir, implantar, verificar, auditar, avaluar i mantenir sistemes informàtics que responguen a les necessitats dels usuaris.
 • Tenir la formació de base suficient per a poder continuar estudis, nacionals o internacionals, de màster i doctorat.

Objectius de la titulació

D’altra banda, els objectius de la titulació estan emmarcats en els de la professió d’enginyer tècnic en informàtica que, al seu torn, vénen recollits en la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaria General d’Universitats, BOE de 4 d’agost de 2009, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Universitats pel qual s’estableixen recomanacions per a la proposta per part de les universitats de memòries de sol·licitud de títols oficials en els àmbits de l’enginyeria informàtica i enginyeria tècnica informàtica (CRUE).

En particular, en l’apartat 3 d’aquest acord figuren, de forma explícita, els objectius següents, definits en termes de les competències que han d’adquirir els estudiants:

OBJECTIUS COMPETENCIALS:

 1. Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria en informàtica que tinguen per objecte, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document, la concepció, el desenvolupament o l’explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 2. Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit de la informàtica d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
 3. Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
 4. Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l’execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
 5. Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l’enginyeria del programari com a instrument per a l’assegurament de la qualitat, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
 6. Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
 7. Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’enginyer tècnic en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 8. Coneixement de les matèries bàsiques i les tecnologies que capaciten per a l’aprenentatge i el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, i de les que els doten d’una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 9. Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 10. Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
 11. Capacitat per a analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, que comprèn la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’enginyer tècnic en informàtica.
 12. Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, i també de la legislació, la regulació i la normalització en l’àmbit dels projectes informàtics, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 d’aquest annex al document.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...