Sol·licitud de Baixa de matrícula

Les sol·licituds de baixa de matrícula, bé siguen de matrícula completa o d’assignatures, han de realitzar-se a través de l’aplicació Sol·licitud de baixa disponible en la intranet de l’alumnat.

Intranet/ Secretaria virtual/ Sol·licituds/ Sol·licitud de baixa

Tipus de Baixes que pots sol·licitar:

BAIXA COMPLETA: Suposa la sol·licitud de baixa en totes les assignatures matriculades per el/la estudiant.

Podràs triar entre dues modalitats:

  • – Per malaltia.
  • – A Petició pròpia.

BAIXA PARCIAL: Suposa la sol·licitud de baixa UNICAMENTE en ALGUNA de les assignatures/docències matriculades per el/la estudiant. T’apareixeran únicament les assignatures matriculades sobre les quals pots exercir l’acció de sol·licitud de BAIXA

Podràs seleccionar entre quatre modalitats i justificar-les documentalment:

  • – Per malaltia.
  • – A Petició pròpia.
  • – Ajustos per Mobilitat.
  • – Ajustos per Pràctiques Externes.

En els casos per malaltia i a petició pròpia POT PORTAR UN ALTA ASSOCIADA, és a dir sol·licitar alhora la matrícula d’assignatura(s).

Si la sol·licitud és per ajustos (mobilitat o pràctiques en empresa) haurà de portar obligatòriament un alta associada, en cas contrari no es tractaria de sol·licitud per ajustos, sinó les altres dues modalitats.

Quan sol·licites l’alta d’una assignatura hauràs d’indicar també el grup en què vols matricular-te. Si l’assignatura o grup no té places vacants no apareixerà.

La sol·licitud es resoldrà en funció dels TERMINIS establits per el Calendari Acadèmic de la UPV aprovat per Consell de Govern i els motius al·legats per el/la estudiant.

Transcorregut el termini general, el motiu de les sol·licituds que es resolguen favorablement ha d’estar DEGUDAMENT JUSTIFICAT o ser una causa sobrevinguda posterior a aquesta data.

La resolució serà resolta en sentit Favorable o Desfavorable, amb els efectes econòmics que suposen (reintegrament de taxes) tenint la possibilitat d’interposar recurs d’alçada si no estàs d’acord amb la resolució notificada.

En el cas d’aprovar-se amb dret a reintegrament, el/a alumne/a haurà de realitzar la sol·licitud de reintegrament de taxes en el mateix curs acadèmic

Procediment de sol·licitud de baixa
Qualsevol dubte quedem a la teua disposició per a aclarir-la a través de la plataforma Poli Consulta

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...