Reconeixement de crèdits/convalidació

Normativa UPV i taules de reconeiximents

DIRECTRIUS RECONEIXEMENT DE CRÈDITS GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Una vegada matriculat i dins del termini establit en el calendari acadèmic, l’alumne emplenarà la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través de la seua intranet.

Podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en:

 1. Ensenyaments universitaris oficials, en la mateixa o en una altra universitat
 2. Ensenyaments superiors oficials (Cicles Formatius Grau Superior)
 3. Ensenyaments universitaris no oficials (títols propis)
 4. Experiència laboral i professional acreditada, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol oficial a obtenir.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS, ENSENYAMENTS SUPERIORS OFICIALS I ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NO OFICIALS

Podran ser reconeguts els crèdits superats en origen en qualsevol matèria/assignatura tenint en compte l’adequació entre les competències, continguts i càrrega lectiva associats a les matèries/assignatures superades per l’estudiant en origen i els previstos en el pla d’estudis de la titulació de destinació. A aquests efectes l’equivalència mínima que ha de donar-se per a dur-se a terme el reconeixement és del 75%.

El Treball Fi de Grau no podrà ser objecte de reconeixement de crèdits.

Documentació a aportar:

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats s’incorporarà de forma electrònica en la sol·licitud i s’haurà de lliurar original i fotocòpia, per a procedir a la seua acare, en la secretaria una vegada emplenada la sol·licitud per la intranet:

 1. Acreditación d’estudis en títols universitaris oficials:
  • Si han sigut cursats en la UPV: no fa falta aportar cap documentació.
  • Si han sigut cursats fora de la UPV: certificació acadèmica personal i programes oficials de les assignatures.
 2. Acreditació d’estudis en ensenyaments superiors oficials  (CFGS):certificació acadèmica.
 3. Acreditació de  la  superació  de  estudis  corresponents  a ensenyaments universitaris no oficials (títols universitaris propis, de la UPV o d’una altra universitat): certificació acadèmica expedida per l’òrgan competent de la universitat en què es van cursar, i si escau el corresponent títol propi. A més s’haurà d’aportar els programes de les assignatures cursades per les quals es vol sol·licitar el reconeixement de crèdits

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL

La Comissió Acadèmica del Títol (CAT) del Grau en Enginyeria Informàtica (II) estudiarà el reconeixement de crèdits sempre que estiga relacionat amb les competències inherents a aquest títol.

S’haurà d’acreditar de forma fefaent i suficient, l’haver tingut una experiència laboral en el seu lloc de treball, per un mínim de 3 mesos, exercint funcions equivalents o superiors a aquelles per a les quals els capacita la titulació i que li hagen permès obtenir les competències associades a les matèries que es pretenen reconèixer.

El reconeixement per experiència professional o laboral acreditada serà de 10 ECTS per cada any treballat.

Documentació a aportar:

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats s’incorporarà de forma electrònica en la sol·licitud i s’haurà de lliurar original i fotocòpia, per a procedir a la seua acare, en la secretaria una vegada emplenada la sol·licitud per la intranet.

La documentació és la següent:

 • Informe de vida laboral justificativa de l’antiguitat laboral en el grup de cotització al Règim General de la Seguretat Social que considere el sol·licitant guarda relació amb les competències corresponents a les assignatures que pretén que se li reconeguen o, si escau, Certificació de l’Organisme corresponent.
 • Certificació de  la  empresa  o  organisme  (signat  i  segellat  per  el responsable) en el qual es concrete que l’interessat ha exercit o realitzat l’activitat laboral o professional per a la qual se sol·licita el reconeixement de crèdits, i el període de la mateixa, que necessàriament ha de ser coincident amb el reflectit en l’informe de vida laboral anteriorment indicat.
 • Per a els qui exercisquen com a liberals no donats d’alta com a autònoms Certificat Censal de l’AEAT.
 • Certificat de les Administracions Públiques, si escau, en el qual s’especifique el lloc de treball ocupat i les funcions del mateix, amb indicació de la data des de la qual s’ocupa.
 • Certificat d’Hisenda, si escau, o alta en activitat professional.

LLIMITACIONS Al RECONEIXEMENT

GRAU II Limitacions al reconeixement
Curse Adaptació per a Enginyers Tècnics

(Retitulats)

Es podrà reconèixer un total de 30 ECTS, dels quals  24  ECTS  podran  reconèixer-se  com a màxim per experiència laboral i professional acreditada.
Resta d’alumnes de

Grau

El nombre de crèdits reconeguts en conjunt per haver cursat ensenyaments universitaris no oficials o per experiència laboral i professional acreditada no podrà ser superior a 36 ECTS.

El nombre mínim de crèdits a cursar per a l’obtenció del títol de Grau requerirà la superació de 60 ECTS més la realització del Treballe Fi de Grau. Exceptuant els alumnes adaptats o els matriculats en el curs de retitulats.

 

Així mateix es limitarà el reconeixement per als alumnes del Curs de Adaptació per a Enginyers Tècnics (Retitulats) en el cas següent:

Quan la regla estiga configurada per l’aportació d’una assignatura del títol exigit (Enginyers Tècnics o Diplomats en Informàtica) per a accedir al curs específic d’adaptació al Grau, només s’aplicarà quan les assignatures aportades com a mèrit (optatives o de lliure elecció) suposen en la titulació d’origen un excés de crèdits no necessaris per a obtenir el títol pel qual accedeix.

La CAT del Grau en II estudiarà cada cas i elevarà proposta de resolució a la Subcomissió de Reconeixement de Crèdits, favorable o desfavorable, sobre el reconeixement sol·licitat per estudis i/o acreditació d’experiència laboral d’acord amb els criteris generals aplicables i recollits en la normativa general de la UPV..

PROCEDIMENT

 1. Formalitzar la matrícula.
 2. Sol·licitar  el  reconeixement  de  crèdits  per  estudis  i/o  experiència laboral
  • Emplenament sol·licitud: es realitzarà de forma electrònica accedint l’alumne a la seua intranet, apartat Secretaria Virtual/Sol·licituds/Sol·licituds de Reconeixements
 3. Lliura documentació:
  • La  sol·licitud  junt  amb  la  documentació  que  es  deurà  d’aportar es lliurarà en la secretaria del centre. Recordeu que prèviament ha d’estar tota la documentació inserida en l’aplicació de la intranet.

València, julio de 2018

Secretaria ETSINF

Terminis

El termini per a presentar les sol·licituds de Convalidació/Reconeixement de Crèdits una vegada els alumnes s’hagen matriculats serà el comprès entre els dies 15 de juliol al 04 de setembre de 2019, (tots dos inclusivament).

Les sol·licituds es realitzaran a través de la intranet de l’estudiant. Una vegada impreses es presentaran juntament amb la documentació requerida en la secretaria del centre.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...